สะบายดีน่านหลวงพระบาง

สะบายดีน่านหลวงพระบาง

ในบรรดา 10 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหนึ่งเดียวในปลายปี พ.ศ. 2558 นี้นั้น ประเทศที่ดูจะพูดจากันเข้าใจและผูกพันใกล้ชิดกันกับไทยเรามากที่สุด คงหนีไม่พ้นเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาที่ใกล้เคียงกันจนสามารถสื่อสารกันได้แบบไม่ต้องใช้ล่ามแปล หากแต่วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างยังคล้ายกันจนเกือบจะแยกไม่ออก ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตลอดจนดินแดนที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกัน ก่อให้เกิดเป็นเมืองคู่แฝดขึ้นหลากหลาย ต่างกรรมต่างวาระ และหนึ่งในบรรดานั้นคือ "เมืองน่านและเมืองหลวงพระบาง" เมืองคู่แฝดที่ผูกพันกันด้วยวัฒนธรรมอันคลับคล้ายกัน

เมืองน่าน เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาไม่ต่างจากเมืองหลวงพระบาง แม้จะไม่ได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะเมืองมรดกโลก แต่ก็เป็นเมืองมรดกไทยล้านนาตะวันออกที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง เมืองน่านในอดีตเป็นเมืองกว้างขวางที่ได้รับมอบหมาย
จากกรุงรัตนโกสินทร์ ให้เฝ้าดูแลเมืองหลวงพระบางอย่างใกล้ชิด และอาณาเขตในอดีตของเมืองน่านนั้นก็ต่อเขตกับหลวงพระบาง ชนิดเพียงมีลำแม่น้ำโขงกั้นขวาง แม้ปัจจุบัน เมืองน่านกับหลวงพระบางจะเหมือนอยู่ห่างจากกันนับได้เป็นร้อยกิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์นานเป็นวันก็ตาม


เมืองน่าน หรือนันทบุรีศรีนครน่าน เมืองที่ถูกฝรั่งเศสผลักไสให้ไกลออกไปจากวงจรแม่น้ำโขง ต่อแดนลาวไทยในด้านนี้ก็คือ ด่านน้ำเงินของลาวและด่านห้วยโก๋นของไทย ปัจจุบันนี้เป็นด่านสากล รถยนต์ไทย-ลาวต่างแล่นข้ามแดนติดต่อหากันโดยใช้หนังสือเดินทางสากลได้อย่างสะวก เส้นทางจากเมืองน่านเส้นทางนี้ ในปัจจุบัน นับว่าเป็นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยเรือนั้น ต้องข้ามแดนไปยังปากแบ่งและนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ชมทิวทัศน์สองข้างทางและวิถีชีวิตริมฝั่งโขงจนถึงท่าเรือหลวงพระบาง

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังหลวงพระบาง ด้วยเส้นทางสายใหม่ เมืองเงิน - หงสา - จอมเพชรนั้น ไปสิ้นสุดเส้นทางที่ฟากเชียงแมน เป็นระยะทาง 300 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถออกจากเมืองน่านหกโมงเช้า และได้ไปทานข้าวกลางวันที่หลวงพระบางกันได้เลย
ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

การทำเรื่องผ่านแดน น่าน-ลาว

1. ใช้หนังสือผ่านแดน (Passport) ประทับตราที่ฝั่งไทย (ห้วยโก๋น) และฝั่งลาว (น้ำเงิน) โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวได้ไม่เกิน 30 วัน (อย่าลืมดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย)

2. ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) สามารถทำบัตรผ่านแดนได้ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติและศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งต้องเตรียมหลักฐานในการทำบัตรผ่านแดนคือ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ การทำบัตรผ่านแดน สามารถอยู่ในประเทศลาวได้ไม่เกิน 3 วัน หรือ 2 คืน 3 วัน และไม่สามารถเดินทางไปยังแขวงอื่นๆ ได้

- ระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนที่ด่านไทย ค่าผ่านแดน 10 บาทต่อคน ค่ายานพาหนะ 4 ล้อขึ้นไป คันละ 50 บาท คู่มือจดทะเบียนหรือหนังสือมอบอำนาจกรณีรถยืม หรือรถเช่า

- ระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนที่ด่านลาว ค่าแบบฟอร์มและค่าธรรมเนียม 60 บาท ค่ายานพาหนะ 4 ล้อขึ้นไป เข้า สปป.ลาว คันละ 250 บาท และต้องทำประกันภัยรถกับ สปป.ลาว

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน : 117 ม. 4 ถ.น่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054-711513 แฟกซ์ 054-711078
300 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถออกจากเมืองน่านหกโมงเช้า และได้ไปทานข้าวกลางวันที่หลวงพระบางกันได้เลย
น่านหลวงพระบางทางรถ
เส้นทางน่าน-ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หลวงพระบาง

1.ทางเรือ ระยะทางประมาณ 180 กม. ผ่านปากแบง-ปากอู-หลวงพระบ
าง
- เรือช้า (Slow Boat) ใช้เวลา 6-7 ชม. ถึงหลวงพระบาง ขากลับใช้เวลา7- 8 ชม. ค่าโดยสารคนละ 800 บาท

- เรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา
3.30 ชม. ถึงหลวงพระบาง ค่าโดยสารคนละ 1,500 บาท


2. ทางรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์ส่วนตัว หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างจากเมืองเงิน เดินทางไปเมืองหลวงพระบางได้ 3 เส้นทาง คือ
- เส้นทาง ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หงสา-จอมเพชร-หลวงพระบาง ระยะทาง 152 กม. นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางในฤดูแล้ง เพราะเป็นระยะทางใกล้ที่สุด
- เส้นทาง ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หงสา-ไชยะบุรี-ท่าเดื่อ-หลวงพระบางระยะทาง 250 กม. เดินทางได้ตลอดทั้งปี
- เส้นทาง ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-ปากแบง(ข้ามฝั่ง)-อุดมไช(เมืองไช)-หลวงพระบาง ระยะทาง 350 กม.เส้นทางดี (ราดยางตลอด)
น่านหลวงพระบางทางเรือ
ข้อพึงปฏิบัติในการเดินทางเข้ามายัง สปป.ลาว        

1. การเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยๆไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องจะถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก/ปรับขั้นต่ำ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ           

2. ในกรณีใช้บัตรผ่านแดน เดินทางผ่านเข้า-ออก สปป. ลาว ผ่านด่านสากลห้วยโก๋น-เมืองเงิน นั้น สามารถพำนักอยู่ในสปป.ลาว ได้ 3 วัน 2 คืน และห้าม เดินทางออกนอกพื้นที่ หากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ           

3. ในกรณีใช้ หนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอ VISA ในกรณีเดินทางมาท่องเที่ยว           

4. ห้ามพำนักอยู่ใน สปป. ลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต(กรณีบัตรผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินกำหนดและกรณีหนังสือเดินทาง จะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์/วันที่อยู่เกินกำหนด           

5. เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางควรนำติดตัว และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอทำการตรวจ           

6. การซื้อ-ขายสินค้าและบริการทุกประเภทภายใน สปป.ลาว กฎหมายบังคับ ต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น (ประกาศธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและมีโทษ ตั้งแต่ ตักเตือน ปรับและถึงขั้นถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ           

7. การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากละเมิดจะถูกกักตัวชั่วคราวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกิน 1000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งส่งกลับประเทศ           

8. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน           

9. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และของต้องห้ามไว้ครอบครอง           

10. ห้ามแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

11. การถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่าง ๆ ต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางการลาวก่อนรวมทั้งการนำกล้องภาพยนตร์ขนาดใหญ่เข้ามาบันทึกภาพ ก็ต้องขออนุญาตด้วย

12. ห้ามชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

13. ควรตระหนักว่า ภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกันและฟังเข้าใจกันได้ ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษาคำพูดหรือเล่าเรื่องในเชิงตลกขบขันที่จะส่อไปในทางที่เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน

14. พึงหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง การปกครอง เป็นต้น

15. ให้ความเคารพต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวลาว ด้วยความสุภาพ และมีมารยาท โดยการรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

16. การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามกฎหมายลาวต้องมีการติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาว ที่ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติและต้องมีมัคคุเทศก์คนลาวประจำรถ   

17. ทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์หรือบรรยายตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีโทษปรับสูงสุด 2000 ดอลลาร์สหรัฐ 

18. การซื้อสินค้าจาก ฝั่งลาว อาทิ ไวน์ สุรา และบุหรี่ไม่สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยเกิน 1 ลิตร หรือบุหรีไม่เกิน 200 มวน ต่อคน 

19. การนำรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมารวมข้ามไปยัง สปป.ลาว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่ฝ่ายไทยและ สปป. ลาว กำหนดโดยต้องมีเอกสารรถยนต์ครบถ้วน และต้องทำประกันรถยนต์ทุกครั้ง

20. ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะใน สปป. ลาว เนื่องจากระบบการจราจรใช้ระบบพวงมาลัยซ้ายที่แตกต่างกันและมีรถจักรยานยนต์สัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก และจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้ กฎจราจรเรื่องทางเอก ทางโท ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง

ข้อมูลโดย : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  โทร 054-711913
ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง
ถ้ำติ่งริมแม่น้ำโขงหลวงพระบาง
เที่ยวเมืองหลวงพระบางผ่านทางน่าน