นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวรอบเมืองน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
นั่งสามล้อผ่อเมืองน่าน สัมผัสอารยธรรมล้านนาตะวันออก

นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน...ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศที่จะร่วมรับผิดชอบ และพร้อมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน โดยการนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เป็นพาหนะนำเที่ยว เกิดการเรียนรู้ ในมิติต่างๆ ทั้งความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง วิถีชีวิตชุมชน โดยผ่านการสื่อสารจากสารถีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นเจ้าของชุมชนตัวจริง และที่สำคัญจะเป็นการยกระดับคุณภาพทั้งด้านรถ การบริการ และบุคลากรผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยได้ร่วมมือกับจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน” (ผ่อ แปลว่า มอง , ดู, ชม) เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิต และชุมชนชาวน่านได้อย่างใกล้ชิด และได้ซึมซับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองน่าน ที่ใช้รถสามล้อ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองน่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
• รถสามล้อเป็นพาหนะที่จะนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เมื่อได้เยือนเมืองน่าน พร้อมกับได้ซึมซับกับบรรยากาศของเวียงเก่าเมืองน่านที่คงมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชุมชนที่แฝงไว้ด้วยความสงบเรียบง่าย แต่มากมายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรของชาวเมืองน่าน
• ด้วยเสน่ห์ของเมืองน่านที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอันงดงาม ที่ซ่อนเร้นและแฝงด้วยปรัชญาแห่งวิถีพุทธในเขตเมืองน่านนั้นมีมากมาย จนมีคำกล่าวขานถึงเมืองน่านว่าเป็นเมือง 7 ประตู 1 หนอง 12 วัด นั้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อสัมผัสกลิ่นอายทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์รถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น “รถสามล้อ” ได้ 4 เส้นทางที่หลากหลาย โดยมีสารถีรถสามล้อเป็นผู้นำทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางเที่ยวชม

นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่านเมืองน่าน

• เส้นทางนั่งสามล้อผ่อเมืองน่าน

• เส้นทางที่ 1 นั่งสามล้อ ผ่อเก้าวัด : สุขใจ อิ่มบุญ กับเส้นทางกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่าน ที่จะส่งผลให้จิตใจอิ่มเอมเบิกบาน และยังได้เรียนรู้ถึงวิถีคนเมืองน่านในอดีตที่เล่าขานผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและทรงคุณค่า

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดไผ่เหลือง วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดกู่คำ วัดพญาภู วัดน้อย

• เส้นทางที่ 2 นั่งสามล้อ ผ่อเวียงเก่า : รำลึกอดีต ย้อนรอยประวัติศาสตร์น่าน ผ่านโบราณสถานต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ชมวิถีชีวิตการจับจ่ายใช้สอยของชาวน่าน ณ ตลาดสดที่ยังคงเอกลัษณ์ความเรียบง่ายและมิตรไมตรีของผู้คน แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านที่ยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาชาวเมืองน่าน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้ครอบครองนคร นันทบุรีศรีนครน่าน จากอดีตสู่ปัจจุบัน

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นที่ตลาดสดเมืองน่าน วัดหัวเวียงใต้ วัดสวนตาล กำแพงเมืองเก่า วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน คุ้มเจ้าราชบุตร หมอกฟ้า ณ น่าน

• เส้นทางที่ 3 นั่งสามล้อ ผ่อพระธาตุ : เสริมสิริมงคลของคนปีเถาะ นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ที่นอกจากจะมีอายุมากกว่า 600 ปีแล้ว ยังทรงคุณค่าแห่งความงามทางศิลปะ และ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ผู้มาเยือนน่านไม่ควรพลาดไปนมัสการ

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้ง

• เส้นทางที่ 4 นั่งสามล้อ ผ่อเขาน้อย : สักการะองค์พระธาตุเขาน้อย ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธอุดมมงคลนันทบุรีศรีนครน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร พร้อมอิ่มเอม สุขตาสุขใจกับทัศนียภาพมุมสูงของเมืองน่าน

• เส้นทางที่ผ่าน :เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย (รถสามล้อจะจอดบริเวณทางขึ้นบันได นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันไดต่อไปอีก 300 ขั้น)

อัตราค่าบริการ : ชั่วโมงละ 120 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน
กรณีนักท่องเที่ยว 2 คน คิดค่าบริการ 200 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน

วัดภูมินทร์นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดภูมินทร์ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วิหารวัดภูมินทร์ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์น่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เที่ยวเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

• เส้นทางนั่งสามล้อเที่ยวเมืองน่าน :

• วัดภูมินทร์ : สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ สร้างขึ้นหลังจากขึ้นครองนครน่านได้ 6 ปี ปรากฎในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์ดังกล่าว ความงดงามหรือจุดเด่นของวัดภูมินทร์ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน (กรมศิลปากร สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) และที่สำคัญ รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในพระอุโบสถ บริเวณใจกลางพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ ประทังนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน ผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ศิลปกรรมไทลื้อที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น ภาพธรรมเนียมการอยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ พ่อแม่ จะอนุญาตให้หนุ่มสาวพบปะกันที่ชานบ้าน ขณะหญิงสาวกำลังปั่นฝ้าย หรือ “อยู่ข่วง” ภาพการค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชน ภาพชาวพื้นเมืองเดิม และภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

• วัดมิ่งเมือง : เป็นที่ตั้งของเสาพระหลักเมืองน่าน สิ่งที่เด่นสะดุดตาคือ ศาลาจัตุรมุข ลวดลายปูนปั้นสีขาวอันวิจิตรตระการตา มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคารประดิษฐานศาลหลักเมือง ถัดเข้าไปเป็นโบสถ์ของวัด ภายในมีจิตรกรรมประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน ตั้งแต่ต้นราชวงศ์ภูคามาจนถึงปัจจุบัน บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง โดยบริเวณวัดร้างด้านเหนือนอกจากซากวิหารมีเสาพระหลักเมืองน่าน ซึ่งเป็นไม้สักทองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ 2 คนโอบรอบฝังอยู่กับพื้นดิน ในปี พ.ศ. 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้สถาปนาวัดร้างนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า “วัดมิ่งเมือง” เพราะสาเหตุว่า มีเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองตั้งอยู่ในวัด (คำว่า “เสาพระหลักเมือง” เป็นศัพท์ทางภาคกลาง คนเฒ่าคนแก่พื้นเมืองเรียกว่า เสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองมาแต่โบราณกาล)

• วัดศรีพันต้น : เป็นวัดที่สวยงามมีสีทองอร่ามงดงาม ภาพผนังโบสถ์ของวัดศรีพันต้นนี้ เป็นภาพวาดประวัติศาสตร์เมืองน่าน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทั้งหมด และภายในมีเรือแข่งที่ยาวที่สุดในประเทศ

• วัดไผ่เหลือง : เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณกาล แต่ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2123 ต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่น มีการสร้างวิหารขึ้นตามศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน โดยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยเจ้าผู้ครองนครน่านเกือบทุกพระองค์

• วัดหัวข่วง : เป็นวัดที่มีอายุกว่า 387 ปี หรือสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นรูปทรงศิลปะล้านนา ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน และสิ่งสำคัญภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับพระเจ้าทองทิพย์ เฉพาะพระพักตร์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลผสมระหว่างศิลปะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปศิลปะล้านนา พระพุทธรูปองค์นี้คาดว่ามีอายุระหว่างครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 และสิ่งสำคัญหรือจุดเด่นของวัดหัวข่วง คือ หอไตร ซึ่งปลูกไว้บนบก เป็นอาคารทรงสูง ใต้ถุนทึบ มีลักษณะพิเศษเนื่องจากมีการสลักสลวดลายที่ฝาด้านนอกที่งดงาม ทรงคุณค่าทางศิลปะเอกลักษณ์ช่างเมืองน่าน

• วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร : เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงตามสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ภายในพระวิหารมีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูง เป็นลวดลายกนก ระย้าย้อยเหมือนลวดลายเสาในวิหารวัดภูมินทร์ พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ รูปทรงองค์พระเจดีย์ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย (จากเจดีย์ลังกาวัดช้างล้อม) ฐานจากชั้นชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก

• วัดสวนตาล : สร้างขึ้นโดพระนางปทุมมาวดี เมื่อ พ.ศ. 1770 ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.1993 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว มีงานนมัสการและสรงน้ำเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองทั้งกลางวันและกลางคืน

• วัดกู่คำ : เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองน่าน ลักษณะเพดานในพระอุโบสถเป็นลายศิลปะม่าน พระประธานก่ออิฐถือปูนศิลปะน่าน มีธรรมาศเอกประดับกระจกสี แกะลายแบบม่านเก่าโบราณ พระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัยจีวรจีบทองสำริด ได้รับพระราชการจากพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้วัดกู่คำพร้อมกับศาลากลางเก่า ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์พระธาตุอายุเก่าแก่ กุฏิสำหรับพระจำพรรษาเป็นอาคารทรงปั้นหยา

• วัดพญาภู : สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูเข่ง ราวพุทธศตวรรษที่ 20 มีอายุกว่า 594 ปี ภายในมีเจดีย์ขนาดใหญ่สร้างอยู่ด้านหลังพระวิหาร สำหรับวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา 2 องค์ สร้างสมัยพระเจ้างั่วผาสุม ราวปี พ.ศ. 1969 นอกจากนี้ที่บานประตูยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์

• วัดหัวเวียงใต้ : สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2278 โดยท้าวสุทธะ และแม่เจ้าใจได้อุทิศที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 10 วา เพื่อสร้างวัด วัดหัวเวียงใต้อายุกว่า 273 ปี เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะลิลา ซึ่เคยรุ่งเรืองในอดีต มีพระประทานเป็นปูนปั้นศิลปะแบบพม่าหน้าตัก 6 ศอก สูง 8 ศอก โดย หม่องส่า หรือ นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่าพ่อค้าไม้ สร้างถวาย ซึ่งในจังหวัดน่านเหลืออยู่แค่สองวัด คือ ที่วัดหัวเวียงใต้และวัดกู่คำ อ.เมืองน่าน กำแพงวัดมีอายุเก่าแก่กว่า 160 ปี เป็นรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกำแพง

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน : หรือที่เรียกว่า “หอคำ” เนื่องจากเดิมทีนี่เคยเป็นคุ้มของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นไว้อย่างสวยงาม นอกจากนั้น ยังเป็นที่เก็บปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองน่าน คือ “งาช้างดำ” ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่ครั้งโบราณ เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัย เจ้านายบุตรหลานจึงมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน พร้อมกับหอคำ ลักษณะของงาช้างดำนี้ เป็นงาปลีเปลือกสีน้ำตาลเข้ม มีความยาว 97 ซม. วัดโดยรอบ 47 ซม. หนักประมาณ 18 กิโลกรัม

• ตลาดสดเมืองน่าน : ตลาดจะเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ มีแม่ค้าแม่ขายวางของขายกันริมถนนจนมองเห็นแต่ไกล ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สิ่งของที่นำมาวางขาย การแต่งกายของผู้คน กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงภาษาพูด ซึ่งเป็นวิถีชีวติที่เรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มากๆ ของทุกอย่างที่วางขายในตลาด ส่วนมากเป็นของนำมากันใหม่ๆ สดๆ พืชผักเก็บมาไม่นาน ชาวบ้านยังใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นไม้ไผ่สานเป็นตะกร้า ซึ่งคนน่านยังใช้กันเป็นเรื่องปกติ

• กำแพงเมืองโบราณ : สมัยพญาสุมนเทวราชเป็นผู้ครองนครน่าน (พ.ศ.2354-2368) ปรากฎว่ากำแพงเมืองในขณะนั้นสร้างด้วยท่อนซุง ปักเรียงรายเป็นเพนียดขุดคูเมืองด้านหน้าด้านในถมดินเป็นเชิงเทิน เมื่อ พ.ศ. 2360 เกิดน้ำท่วมใหญ่พัดเอากำแพงเมือง วัดวาอาราม และบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก พญาสุมนเทวราชต้องย้ายเมืองหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลาน่าน ต่อมาสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4) จึงได้ย้ายเมืองกลับมาที่เดิมและก่อสร้างต่อเติมกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ เมื่อ พ.ศ.2397 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2400

• คุ้มเจ้าราชบุตร หมอกฟ้า ณ น่าน : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 ลักษณะเป็นเรือนไม้สักทองสองชั้น และได้รื้อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2484 โดยย่อขนาดให้เล็กลง เป็นที่อยู่ของเจ้าน้อยพรหม ณ น่าน ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นมหาอำมาตย์โท และนายพลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ต่อมาได้ยกคุ้มแห่งนี้ให้บุตรชายคือ เจ้าประพันธ์พงศ์ (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน๗ ต่อมาตกทอดเป็นสมบัติของเจ้าสมปรารถนา ณ น่าน และเจ้าวาสนา ภู่วุฒิกุล (ณ น่าน)

• วัดพระธาตุแช่แห้งน่าน : อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร (ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1897-1901 องค์เจดีย์บุด้วยทองเหลือง หรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมทุกปี

• วัดพญาวัด : แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี ลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน เป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ดังพบที่สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุ้มก่ออิฐโค้งเป็นรูปแบบการสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณะในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสมัยที่อิทธิพลของศิลปะเชียงใหม่ได้เข้ามาแทนที่ศิลปะสุโขทัยแล้ว ในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” หรือ “พระเจ้าสายฝน” ซึ่งชาวเมืองน่านเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้น ยังมีธรรมาสน์แกะสลักฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24

• วัดพระธาตุเขาน้อย : องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อ พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ.2499-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบัน บริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พระธาตุช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เที่ยววัด นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
ข่วงเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
กำแพงเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

• ของฝากเมืองน่าน
• เครื่องเงินเมืองน่าน : ซึ่งเป็นเครื่องเงินที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม จุดเด่นของเครื่องเงินน่านนี้อยู่ที่ส่วนผสม และฝีมือ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนผสมที่เป็นเงินสูงแล้ว ช่างฝีมือยังละเอียดอ่อน ทำออกมาได้สวยงาม การออกแบบมีเอกลักษณ์ เป็นเครื่องเงินที่มีความทันสมัย จนงานฝีมือได้รับการพัฒนาและสืบทอดมาจนทุกวันนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปชมการทำเครื่องเงินในอ.เมืองน่าน ได้ที่ ชุมชนบ้านประตูปล่อง

• ข้าวแต๋นบ้านดอนศรีเสริม : เป็นขนมที่มีอายุมากกว่า 80 ปี โดยแม่อุ้ยก่ำ แสนวิชา เป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งข้าวแต๋นที่นำมาทำ เป็นข้าวเหนียวอย่างดี ไม่ใส่สิ่งปรุงแต่งที่เป็นสารเคมี มีขนาดเล็กพอคำ เนื้อแน่น มีความกรอบหอมหวานของน้ำตาลอ้อย ไม่แข็งกระด้างเป็นเม็ด การบรรจุหีบห่อสะอด ถูกหลักอนามัย เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติโดยไปวางจำหน่ายถึงประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 772 241 และ 054 772 631

• การเผาข้าวหลามที่บ้านสวนตาล : ข้าวหลามเป็นขนมหวานที่มีชื่อเสียงของชุมชนบ้านสวนตาล มีรสชาติอร่อย หวานมัน นุ่มนวล แตกต่างจากข้าวหลามจังหวัดอื่น มีหลายไส้ ทั้งข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวขาว ไส้ถั่วดำ ไส้เผือก และไส้พิเศษ เช่น ไส้สังขยาอยู่ตรงกลาง ถ้าหากอยากชมการเผาข้าวหลาม สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. 054 773 927

อัตราค่าบริการ : ชั่วโมงละ 120 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน กรณีนักท่องเที่ยว 2 คน คิดค่าบริการเพียง 200 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพายัพ สัตยวงษ์ โทร. 081 024 8804, คุณอรัญ ไชยเจริญ โทร. 084 614 5859

วัดมิ่งเมือง นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เสาหลักมิ่งเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดเขาน้อย นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พระธาตุแช่แห้ง นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดสวนตาล นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน