นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวรอบเมืองน่าน

เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
นั่งสามล้อผ่อเมืองน่าน สัมผัสอารยธรรมล้านนาตะวันออก

นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน...ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศที่จะร่วมรับผิดชอบ และพร้อมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน โดยการนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เป็นพาหนะนำเที่ยว เกิดการเรียนรู้ ในมิติต่างๆ ทั้งความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง วิถีชีวิตชุมชน โดยผ่านการสื่อสารจากสารถีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นเจ้าของชุมชนตัวจริง และที่สำคัญจะเป็นการยกระดับคุณภาพทั้งด้านรถ การบริการ และบุคลากรผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยได้ร่วมมือกับจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน” (ผ่อ แปลว่า มอง , ดู, ชม) เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิต และชุมชนชาวน่านได้อย่างใกล้ชิด และได้ซึมซับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองน่าน ที่ใช้รถสามล้อ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองน่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
• รถสามล้อเป็นพาหนะที่จะนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เมื่อได้เยือนเมืองน่าน พร้อมกับได้ซึมซับกับบรรยากาศของเวียงเก่าเมืองน่านที่คงมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชุมชนที่แฝงไว้ด้วยความสงบเรียบง่าย แต่มากมายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรของชาวเมืองน่าน
• ด้วยเสน่ห์ของเมืองน่านที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอันงดงาม ที่ซ่อนเร้นและแฝงด้วยปรัชญาแห่งวิถีพุทธในเขตเมืองน่านนั้นมีมากมาย จนมีคำกล่าวขานถึงเมืองน่านว่าเป็นเมือง 7 ประตู 1 หนอง 12 วัด นั้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อสัมผัสกลิ่นอายทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์รถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น “รถสามล้อ” ได้ 4 เส้นทางที่หลากหลาย โดยมีสารถีรถสามล้อเป็นผู้นำทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางเที่ยวชม

นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่านเมืองน่าน

• เส้นทางนั่งสามล้อผ่อเมืองน่าน

• เส้นทางที่ 1 นั่งสามล้อ ผ่อเก้าวัด : สุขใจ อิ่มบุญ กับเส้นทางกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่าน ที่จะส่งผลให้จิตใจอิ่มเอมเบิกบาน และยังได้เรียนรู้ถึงวิถีคนเมืองน่านในอดีตที่เล่าขานผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและทรงคุณค่า

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดไผ่เหลือง วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดกู่คำ วัดพญาภู วัดน้อย

• เส้นทางที่ 2 นั่งสามล้อ ผ่อเวียงเก่า : รำลึกอดีต ย้อนรอยประวัติศาสตร์น่าน ผ่านโบราณสถานต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ชมวิถีชีวิตการจับจ่ายใช้สอยของชาวน่าน ณ ตลาดสดที่ยังคงเอกลัษณ์ความเรียบง่ายและมิตรไมตรีของผู้คน แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านที่ยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาชาวเมืองน่าน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้ครอบครองนคร นันทบุรีศรีนครน่าน จากอดีตสู่ปัจจุบัน

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นที่ตลาดสดเมืองน่าน วัดหัวเวียงใต้ วัดสวนตาล กำแพงเมืองเก่า วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน คุ้มเจ้าราชบุตร หมอกฟ้า ณ น่าน

• เส้นทางที่ 3 นั่งสามล้อ ผ่อพระธาตุ : เสริมสิริมงคลของคนปีเถาะ นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ที่นอกจากจะมีอายุมากกว่า 600 ปีแล้ว ยังทรงคุณค่าแห่งความงามทางศิลปะ และ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ผู้มาเยือนน่านไม่ควรพลาดไปนมัสการ

• เส้นทางที่ผ่าน : เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้ง

• เส้นทางที่ 4 นั่งสามล้อ ผ่อเขาน้อย : สักการะองค์พระธาตุเขาน้อย ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธอุดมมงคลนันทบุรีศรีนครน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร พร้อมอิ่มเอม สุขตาสุขใจกับทัศนียภาพมุมสูงของเมืองน่าน

• เส้นทางที่ผ่าน :เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย (รถสามล้อจะจอดบริเวณทางขึ้นบันได นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันไดต่อไปอีก 300 ขั้น)

อัตราค่าบริการ : ชั่วโมงละ 120 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน
กรณีนักท่องเที่ยว 2 คน คิดค่าบริการ 200 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน

วัดภูมินทร์นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดภูมินทร์ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วิหารวัดภูมินทร์ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์น่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เที่ยวเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

• เส้นทางนั่งสามล้อเที่ยวเมืองน่าน :

• วัดภูมินทร์ : สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ สร้างขึ้นหลังจากขึ้นครองนครน่านได้ 6 ปี ปรากฎในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์ดังกล่าว ความงดงามหรือจุดเด่นของวัดภูมินทร์ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน (กรมศิลปากร สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) และที่สำคัญ รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในพระอุโบสถ บริเวณใจกลางพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ ประทังนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน ผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ศิลปกรรมไทลื้อที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น ภาพธรรมเนียมการอยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ พ่อแม่ จะอนุญาตให้หนุ่มสาวพบปะกันที่ชานบ้าน ขณะหญิงสาวกำลังปั่นฝ้าย หรือ “อยู่ข่วง” ภาพการค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชน ภาพชาวพื้นเมืองเดิม และภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

• วัดมิ่งเมือง : เป็นที่ตั้งของเสาพระหลักเมืองน่าน สิ่งที่เด่นสะดุดตาคือ ศาลาจัตุรมุข ลวดลายปูนปั้นสีขาวอันวิจิตรตระการตา มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคารประดิษฐานศาลหลักเมือง ถัดเข้าไปเป็นโบสถ์ของวัด ภายในมีจิตรกรรมประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน ตั้งแต่ต้นราชวงศ์ภูคามาจนถึงปัจจุบัน บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง โดยบริเวณวัดร้างด้านเหนือนอกจากซากวิหารมีเสาพระหลักเมืองน่าน ซึ่งเป็นไม้สักทองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ 2 คนโอบรอบฝังอยู่กับพื้นดิน ในปี พ.ศ. 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้สถาปนาวัดร้างนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า “วัดมิ่งเมือง” เพราะสาเหตุว่า มีเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองตั้งอยู่ในวัด (คำว่า “เสาพระหลักเมือง” เป็นศัพท์ทางภาคกลาง คนเฒ่าคนแก่พื้นเมืองเรียกว่า เสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองมาแต่โบราณกาล)

• วัดศรีพันต้น : เป็นวัดที่สวยงามมีสีทองอร่ามงดงาม ภาพผนังโบสถ์ของวัดศรีพันต้นนี้ เป็นภาพวาดประวัติศาสตร์เมืองน่าน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทั้งหมด และภายในมีเรือแข่งที่ยาวที่สุดในประเทศ

• วัดไผ่เหลือง : เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณกาล แต่ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2123 ต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่น มีการสร้างวิหารขึ้นตามศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน โดยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยเจ้าผู้ครองนครน่านเกือบทุกพระองค์

• วัดหัวข่วง : เป็นวัดที่มีอายุกว่า 387 ปี หรือสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นรูปทรงศิลปะล้านนา ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน และสิ่งสำคัญภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับพระเจ้าทองทิพย์ เฉพาะพระพักตร์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลผสมระหว่างศิลปะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปศิลปะล้านนา พระพุทธรูปองค์นี้คาดว่ามีอายุระหว่างครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 และสิ่งสำคัญหรือจุดเด่นของวัดหัวข่วง คือ หอไตร ซึ่งปลูกไว้บนบก เป็นอาคารทรงสูง ใต้ถุนทึบ มีลักษณะพิเศษเนื่องจากมีการสลักสลวดลายที่ฝาด้านนอกที่งดงาม ทรงคุณค่าทางศิลปะเอกลักษณ์ช่างเมืองน่าน

• วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร : เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงตามสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ภายในพระวิหารมีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูง เป็นลวดลายกนก ระย้าย้อยเหมือนลวดลายเสาในวิหารวัดภูมินทร์ พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ รูปทรงองค์พระเจดีย์ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย (จากเจดีย์ลังกาวัดช้างล้อม) ฐานจากชั้นชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก

• วัดสวนตาล : สร้างขึ้นโดพระนางปทุมมาวดี เมื่อ พ.ศ. 1770 ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.1993 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว มีงานนมัสการและสรงน้ำเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองทั้งกลางวันและกลางคืน

• วัดกู่คำ : เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองน่าน ลักษณะเพดานในพระอุโบสถเป็นลายศิลปะม่าน พระประธานก่ออิฐถือปูนศิลปะน่าน มีธรรมาศเอกประดับกระจกสี แกะลายแบบม่านเก่าโบราณ พระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัยจีวรจีบทองสำริด ได้รับพระราชการจากพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้วัดกู่คำพร้อมกับศาลากลางเก่า ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์พระธาตุอายุเก่าแก่ กุฏิสำหรับพระจำพรรษาเป็นอาคารทรงปั้นหยา

• วัดพญาภู : สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูเข่ง ราวพุทธศตวรรษที่ 20 มีอายุกว่า 594 ปี ภายในมีเจดีย์ขนาดใหญ่สร้างอยู่ด้านหลังพระวิหาร สำหรับวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา 2 องค์ สร้างสมัยพระเจ้างั่วผาสุม ราวปี พ.ศ. 1969 นอกจากนี้ที่บานประตูยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์

• วัดหัวเวียงใต้ : สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2278 โดยท้าวสุทธะ และแม่เจ้าใจได้อุทิศที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 10 วา เพื่อสร้างวัด วัดหัวเวียงใต้อายุกว่า 273 ปี เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะลิลา ซึ่เคยรุ่งเรืองในอดีต มีพระประทานเป็นปูนปั้นศิลปะแบบพม่าหน้าตัก 6 ศอก สูง 8 ศอก โดย หม่องส่า หรือ นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่าพ่อค้าไม้ สร้างถวาย ซึ่งในจังหวัดน่านเหลืออยู่แค่สองวัด คือ ที่วัดหัวเวียงใต้และวัดกู่คำ อ.เมืองน่าน กำแพงวัดมีอายุเก่าแก่กว่า 160 ปี เป็นรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกำแพง

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน : หรือที่เรียกว่า “หอคำ” เนื่องจากเดิมทีนี่เคยเป็นคุ้มของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นไว้อย่างสวยงาม นอกจากนั้น ยังเป็นที่เก็บปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองน่าน คือ “งาช้างดำ” ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่ครั้งโบราณ เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัย เจ้านายบุตรหลานจึงมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน พร้อมกับหอคำ ลักษณะของงาช้างดำนี้ เป็นงาปลีเปลือกสีน้ำตาลเข้ม มีความยาว 97 ซม. วัดโดยรอบ 47 ซม. หนักประมาณ 18 กิโลกรัม

• ตลาดสดเมืองน่าน : ตลาดจะเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ มีแม่ค้าแม่ขายวางของขายกันริมถนนจนมองเห็นแต่ไกล ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สิ่งของที่นำมาวางขาย การแต่งกายของผู้คน กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงภาษาพูด ซึ่งเป็นวิถีชีวติที่เรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มากๆ ของทุกอย่างที่วางขายในตลาด ส่วนมากเป็นของนำมากันใหม่ๆ สดๆ พืชผักเก็บมาไม่นาน ชาวบ้านยังใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นไม้ไผ่สานเป็นตะกร้า ซึ่งคนน่านยังใช้กันเป็นเรื่องปกติ

• กำแพงเมืองโบราณ : สมัยพญาสุมนเทวราชเป็นผู้ครองนครน่าน (พ.ศ.2354-2368) ปรากฎว่ากำแพงเมืองในขณะนั้นสร้างด้วยท่อนซุง ปักเรียงรายเป็นเพนียดขุดคูเมืองด้านหน้าด้านในถมดินเป็นเชิงเทิน เมื่อ พ.ศ. 2360 เกิดน้ำท่วมใหญ่พัดเอากำแพงเมือง วัดวาอาราม และบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก พญาสุมนเทวราชต้องย้ายเมืองหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลาน่าน ต่อมาสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4) จึงได้ย้ายเมืองกลับมาที่เดิมและก่อสร้างต่อเติมกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ เมื่อ พ.ศ.2397 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2400

• คุ้มเจ้าราชบุตร หมอกฟ้า ณ น่าน : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 ลักษณะเป็นเรือนไม้สักทองสองชั้น และได้รื้อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2484 โดยย่อขนาดให้เล็กลง เป็นที่อยู่ของเจ้าน้อยพรหม ณ น่าน ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นมหาอำมาตย์โท และนายพลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ต่อมาได้ยกคุ้มแห่งนี้ให้บุตรชายคือ เจ้าประพันธ์พงศ์ (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน๗ ต่อมาตกทอดเป็นสมบัติของเจ้าสมปรารถนา ณ น่าน และเจ้าวาสนา ภู่วุฒิกุล (ณ น่าน)

• วัดพระธาตุแช่แห้งน่าน : อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร (ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1897-1901 องค์เจดีย์บุด้วยทองเหลือง หรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมทุกปี

• วัดพญาวัด : แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี ลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน เป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ดังพบที่สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุ้มก่ออิฐโค้งเป็นรูปแบบการสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณะในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสมัยที่อิทธิพลของศิลปะเชียงใหม่ได้เข้ามาแทนที่ศิลปะสุโขทัยแล้ว ในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” หรือ “พระเจ้าสายฝน” ซึ่งชาวเมืองน่านเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้น ยังมีธรรมาสน์แกะสลักฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24

• วัดพระธาตุเขาน้อย : องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อ พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ.2499-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบัน บริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พระธาตุช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เที่ยววัด นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
ข่วงเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดช้างค้ำ นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
กำแพงเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

• ของฝากเมืองน่าน
• เครื่องเงินเมืองน่าน : ซึ่งเป็นเครื่องเงินที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม จุดเด่นของเครื่องเงินน่านนี้อยู่ที่ส่วนผสม และฝีมือ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนผสมที่เป็นเงินสูงแล้ว ช่างฝีมือยังละเอียดอ่อน ทำออกมาได้สวยงาม การออกแบบมีเอกลักษณ์ เป็นเครื่องเงินที่มีความทันสมัย จนงานฝีมือได้รับการพัฒนาและสืบทอดมาจนทุกวันนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปชมการทำเครื่องเงินในอ.เมืองน่าน ได้ที่ ชุมชนบ้านประตูปล่อง

• ข้าวแต๋นบ้านดอนศรีเสริม : เป็นขนมที่มีอายุมากกว่า 80 ปี โดยแม่อุ้ยก่ำ แสนวิชา เป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งข้าวแต๋นที่นำมาทำ เป็นข้าวเหนียวอย่างดี ไม่ใส่สิ่งปรุงแต่งที่เป็นสารเคมี มีขนาดเล็กพอคำ เนื้อแน่น มีความกรอบหอมหวานของน้ำตาลอ้อย ไม่แข็งกระด้างเป็นเม็ด การบรรจุหีบห่อสะอด ถูกหลักอนามัย เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติโดยไปวางจำหน่ายถึงประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 772 241 และ 054 772 631

• การเผาข้าวหลามที่บ้านสวนตาล : ข้าวหลามเป็นขนมหวานที่มีชื่อเสียงของชุมชนบ้านสวนตาล มีรสชาติอร่อย หวานมัน นุ่มนวล แตกต่างจากข้าวหลามจังหวัดอื่น มีหลายไส้ ทั้งข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวขาว ไส้ถั่วดำ ไส้เผือก และไส้พิเศษ เช่น ไส้สังขยาอยู่ตรงกลาง ถ้าหากอยากชมการเผาข้าวหลาม สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. 054 773 927

อัตราค่าบริการ : ชั่วโมงละ 120 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน กรณีนักท่องเที่ยว 2 คน คิดค่าบริการเพียง 200 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพายัพ สัตยวงษ์ โทร. 081 024 8804, คุณอรัญ ไชยเจริญ โทร. 084 614 5859

วัดมิ่งเมือง นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
เสาหลักมิ่งเมืองน่าน นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดเขาน้อย นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
พระธาตุแช่แห้ง นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
วัดสวนตาล นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
นั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน
Untitled Document
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..