ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com
ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00574

โทร. 086-345 3730, 087-579 3337, 083 - 761 7040  แฟ็กซ์ 054-710-195
 Email/Skype: lannatouring@hotmail.com
202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ R3A ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ข้อมูลท่องเที่ยวสิบสองปันนา : เชียงรุ่ง : จีน
[CODE : CHN01]  : เชียงของ ลาว ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำทา เชียงรุ่ง สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ โชว์พาราณสี หมู่บ้านกาหลั่นป้า วัดป่าเจ
(พักโรงแรมเมืองเชียงรุ่ง 3 คืนคะ)
วันแรก : เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา เชียงรุ่ง สิบสองปันนา
07.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
07.30 น.

เดินทางโดยนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานลาวให้การต้อนรับและบริการตลอดเส้นทางในการเดินทางไปชายแดนจีน

09.00 น.

มุ่งหน้าสู่หลวงน้ำทา ตลอดการเดินทางเราจะมีไกด์ลาวคอยบรรยายเกี่ยวกับประเทศลาว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ชายแดนจีน บริเวณด่านบ่อเตนชายแดนลาว และเดินทางเข้าด่านบ่อหานชายแดนจีน
14.00 น. ถึงชายแดนจีน ทีมงานจีนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารการเข้าเมือง
15.00 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศจีน ผ่านเส้นทาง
R3A เส้นทางเศษฐกิจ ไทย จีน ลาว เป็นจุดลำเลียงสินค้าออกชายแดน ตลอดเส้นทางท่านจะพบกับวิวที่สวยงาม ถนนเส้นนี้รัฐบาลจีนใช้เงินในการสร้างมหาศาลเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการพัฒนาของจีน มีการระเบิดเขาเพื่อทำเป็นอุโมงค์ผ่านรอดไป โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
18.30 น. ถึงเมืองเชียงรุ้ง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
19.30 น. 
นำทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สอง : สวนป่าดงดิบ วัดหลวงเมืองลื้อ ศูนย์วิจัยยาสมุนไพร โชว์พาราณาสี
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
07.30 น.
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปไปยังสวนป่าดงดิบที่จะมีโชว์นกยูงที่บินลงมาจากเขาเพื่อมากินอาหาร มีการแสดงสัตว์ที่ได้รับการฝึก การต้อนรับของชนเผ่าไฮหนี่ มีการแต่งงานแบบชนเผ่าอาข่า และการแสดงต่างๆ ของชนเผ่าอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีของขายที่ระลึกให้เลือกชมและเลือกซื้อกัน
10.30 น หลังจากนั้น นำท่านเข้าชมศูนย์วิจัยยาสมุนไพรที่ทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุน สถานที่แห่งนี้จะมีวิธีการรักษาแบบแผนจีน พระเทพฯ เคยเสด็จมาที่นี่แล้วได้ปลูกต้นเลือดมังกร มีการเพาะปลูกที่เป็นต้นยาสมุนไพรทั้งหมดสามารถนำมาสกัดเป็นยาได้
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

13.00 น.
หลังอาหารนำทุกท่านเที่ยวชมขอพรพร้อมทั้งสักการะพระพุทธรูปที่มีความสูงประมาณ 49 เมตร ที่ยืนเด่นตระหง่านตาอยู่บนยอดเขาของวัด วัดหลวงเมืองลื้อ ที่ใช้เงินมหาศาลในการสร้างวัดนี้ เป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ สร้างจากภูเขาทั้งลูกมีการจัดวางแผนผังของวัดอย่างสวยงาม มองออกไปด้านหน้าจะเห็นเมืองสิบสองปันนาทั้งเมือง ด้านล่างของวัดเป็นสวนสาธารณะที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นเลือกซื้อ คลิสตัล ที่มีหลายอย่างหลายแบบให้ทุกท่านเลือกชม มีทั้งแบบเครื่องประดับ แว่นตาฯ เป็นต้น
15.00 น. หลังจากนั้น นำท่านชิมชาที่ร้านชิมชาขึ้นชื่อ มีชาให้ชิมหลายรสชาติ มีรสชาติต่างกันออกไป ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองคือ ชาฝู่เอ่อ มี ชากลีบกุหลาบ ชายอดน้ำค้าง ชาอู่หลง เป็นต้น สาธิตวิธีการชงชาและเก็บรักษาแบบถูกต้อง แวะเข้าร้านบัวหิมะที่มีสรรพคุณขึ้นชื่อในเรื่องการรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ ช๊อปปิ้งที่โรงงานผลิตมะพร้าว โรงงานกาแฟ
17.30 น. บริการอาหารเย็น อาหารไทลื้อ ( มื้อที่ 5) พร้อมชมการแสดงจากทางร้านอาหาร
18.30 น.

หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่โรงละครใจกลางเมืองสิบสองปันนาเพื่อดูโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมือง การแสดงที่มีนักแสดงจำนวนมาก แสง สี เสียง สวยงามและยิ่งใหญ่ ไฮไลน์ของงาน โชว์พารานาสี (ไม่ควรพลาด )

20.30 น.

นำทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม : หมู่บ้านกะหลั่นป้า วัดสวนหม่อน หยกจีน ห้างต้าชิง
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
07.00 น.
เดินทางออกนอกเมืองเพื่อไปยังตลาดเช้าของเมืองกะหลั่นป้า เส้นทางเลียบแม่น้ำโขงไปประมาณ 30 กิโลเมตร ชมบรรยากาศที่คึกคักของตลาดยามเช้าที่วุ่นวาย มีชาวจีน ชาวลาว ชาวไทลื้อ ส่งเสียงดัง เพื่อเรียกลูกค้าให้มาซื้อของที่ร้าน จะพบกับวิธีชีวิตแปลกๆ แบบดั้งเดิมของความเป็นอยู่ มีการขายผัก ขายปลา และของพื้นเมือง มีทั้งตลาดสดและตลาดแห้ง เป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีต้นหอมยาวกว่าศอก ผักสดๆ สัตว์แปลกๆ ไก่ ปลา เป็นๆ ที่พร้อมจะขายให้กับลูกค้าที่จะซื้อโดยมีบริการจัดทำให้เสร็จ ราคาไม่แพงสามารถซื้อเป็นของฝากได้ มีกระเป๋า เสื้อผ้าราคาถูกมากมายรอคอยทุกท่านมาเลือกซื้อกัน
10.00 น. เดินทางเข้าไหว้พระวัดสวนหม่อน หรือ วัดป่าเจที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ยังคงความโบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศิลปะแบบดั้งเดิม จะมีแม่อุ้ย มาคอยต้อนรับเราให้เราซื้อพวงมาลัยเข้าไปไหว้สักการะ พวงละ 1 หยวน (เงินไทยประมาณ 5 บาท) เที่ยวชมถ่ายรูปกับหลายมุมที่สวยงาม เลือกซื้อของที่มาวางจำหน่ายบริเวณข้างวัด (ของที่นี่ราคาถูกมากคะ) แวะเที่ยวชมหมู่บ้านชาวไทลื้อที่เราสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมถึงบนบ้านได้ จะมีเครื่องเงินแท้ๆ มาให้ลองเลือกชมและซื้อมากมาย
11.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า (มื้อที่ 7)
12.30 น.
หลังอาหารนำท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานหยก ที่มีของนำโชค ปี่เซี๊ยะ และ ผีชิ่ว บูชาแบบเดี่ยว หรือ แบบคู่ก็ได้ ซึ่งเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยปัดเป่าความโชคร้าย และยังมีหยกหลากหลายแบบให้ท่านเลือกชมและซื้อฝากอีกมากมาย
15.00 น. หลังจากนั้น น. เดินทางกลับเข้าเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ใครสนใจเดินช๊อปปิ้งทางทีมงานมีบริการพาไปเที่ยว มีร้านบริการนวดแบบแผนจีน (ตามอัธยาศัย)
17.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์ 
วันที่สี่ : เชียงรุ่ง หลวงน้ำทา เชียงของ
06.00 น

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)

07.00 น
หลังอาหาร นำท่านเดินทางออกจากโรงแรมเมืองสิบสองปันนา เพื่อกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีตรวจคนออกนอกเมืองบริเวณชายแดนจีนติดกับลาว ทีมงานจีนคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารพร้อมส่งและอำลาคณะทัวร์ที่ชายแดนจีน
09.30 น เดินทางเข้าเมืองหลวงน้ำทาประเทศลาว
11.00 น บริการอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยังชายแดนลาวเพื่อกลับสู่ประเทศไทย
15.30 น
นำท่านเดินทางถึงท่าทราย แวะช๊อปปิ้งบริเวณชายแดนมีของฝากมากมาย (เจ้าหน้าที่ลาวอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร )
16.30 น
ถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ
อัตราค่าบริการ : (รวมครบทุกอย่างแล้วค่ะ)
 
รับ - ส่ง เชียงของ ราคาท่านละ 10,900 บาท
(รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 9 ท่านออกเดินทางได้เลยคะ)
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น คะ)
3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
6. ค่าบริการวีซ่าจีน
7. ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี
8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม 1. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวนค่ะ)
2. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
3. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ขอ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,000.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย,
เอกสารการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)
4. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะคะ

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ :

• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้คะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ

จองทัวร์ : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง
• การสำรองที่นั่ง 1.ส่งหนังสือเดินทาง+รูปสี 2 รูปและวางเงินมัดจำท่านละ 3,000.-บาท
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมดคะ
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงคะ
เตรียมตัวเดินทางคะ : ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

1. จุดนัดหมาย : จุดนัดพบตามที่นัดหมาย
2. อุณหภูมิ : อุณหภูมิ 24-25 องศาเซลเซียส
4. เวลา : เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
5. ภาษา : ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น (ไทลื้อ)
6. ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติคะ
7. ระบบเงินตรา : สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.50 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่ายในสิบสองปันนา ใช้เงินหยวนอย่างเดียวคt (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
8. อาหาร : อาหารจีน , และอาหารพื้นเมือง (อาหารส่วนใหญ่เป็นสไตล์แบบจีนและรสชาติจืดค่ะ)

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนเที่ยว
1. เมืองสิบสองปันนา เป็นปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
2. ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างคะ
3. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลยค่ะ
4. ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น คะ
5. เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
ุ6. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไปนะคะ เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้คะ
ึ7. ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากคะ
8. สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขาคะ
9. ควรนำเครื่องคิดเลขติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า (สกุลเงินที่ใช้ของประเทศจีน จะเรียกว่า หยวน 1 หยวน ประมาณ 5 บาท ไม่สามารถใช้เงินสกุลอื่นได้
* โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ..ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากคะ*

รวมรูปเที่ยว ท่องเที่ยวสิบสองปันนา : เชียงรุ่ง: จีน
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ข้อมูลท่องเที่ยวสิบสองปันนา : เชียงรุ่ง : จีน : ภาษาไทลื้อ