ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 083-761-7040, 054 765-222  แฟ็กซ์ 054-710-195
 Email/Skype: lannatouring@hotmail.com LINE No. 083 - 761 7040
202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000
115 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  55110

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง เสนอโปรแกรมนำเที่ยว เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศย้อนยุคแบบล้านนา..อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ…เมืองแฝดพี่แฝดน้องของเมืองน่าน..หลวงพระบาง
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574
คลิกชม...รวมรูปเที่ยว น่าน-หลวงพระบาง : เส้นทางสายใหม่ น่าน - หลวงพระบาง
[CODE : Lao03]  : น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี กุ้ยหลินเมืองลาว แดนสวรรค์บนพื้นดิน ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย
( พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืน,พักโรงแรมในวังเวียง 1 คืนค่ะ )
วันแรก : น่าน - ด่านชายแดนห้วยโก๋น - ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง
05.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (หน้าโรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00 น.
นำท่านออกเดินทางผ่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ ด่านชายแดนห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนน่าน (รวมระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

08.30 น.
ถึง ด่านชายแดนห้วยโก๋น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางผ่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี  ประเทศลาว สู่ท่าเรือ ปากห้วยแคน 

10.30 น.
นำท่าน ลงเรือท่องเที่ยว (เป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ VIP  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำ คาราโอเกะ ่ที่นั่งปรับเอนได้) นำท่านล่องแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบลาวบนเรือ ล่องเรือถึงถ้ำติ่ง ชมถ้ำติ่ง ถ้ำที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบาง ซึ่งเป็นถ้ำที่พระพุทธรูปนับร้อยๆ องค์ ที่ผู้คนทุกสารทิศในลาวมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล (รวมระยะเวลาล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมง)
17.00 น. 
ถึงท่าเรือหลวงพระบาง รถท่องเที่ยว พร้อมไกด์มารอรับเพื่อนำท่านเขาพักโรงแรมเรือนพิไลลักษณ์  หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน  (แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น : ห้องละ 2 ท่าน) 

19.00 น. 

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดิน/ Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย หรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 

วันที่สอง : ตักบาตรเช้า ตลาดเช้าหลวงพระบาง  พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูส
05.30 น.
นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.30 น.
หลังอาหารนำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง ชมพระราชวังหลวง หรือ พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
เที่ยวชม พระธาตุพูสี และนำท่านนมัสการ พระพุทธพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง  ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองหลวงพระบาง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบตำรับหลวงพระบาง
13.00 น.
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ  จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารเตรียมเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีชาวลาว เพื่อต้อนรับสู่หลวงพระบางเมืองคู่แฝดของนันทบุรีศรีนครน่าน และชมการแสดงฟ้อนรำนาฎศิลป์ของลาว หลังจากนั้นเที่ยวชมเมือง หรือเที่ยวบาร์รำวงย้อนยุค (สนุกสนานกับการเต้นท์จังหวะบาทสะหล๊บ ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม : หลวงพระบาง วังเวียง
06.00 น
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) พร้อมเก็บสัมภาระออกจากโรงแรม เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
07.00 น
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ระยะทางประมาณ 250 กม.)
เส้นทางเป็นเส้นทางภูเขา คดโค้งเยอะหน่อย ชมไร่นาแบบขั้นบันได แวะพักที่ บ้านกิ่วกระจำ บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารเดินทางกันต่อ แวะชมหมู่บ้านม้ง บ้านพูคูน แวะชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง สวยงามค่ะ
16.00 น.
ถึง เมืองวังเวียง นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงามยามเย็นและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีแม่น้ำซองและเทือกเขาสูง จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาววังเวียง ริมลำน้ำซอง พักผ่อน (พักโรงแรมอีเลฟเฟ่น หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน)
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหารท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับเมืองปายตาม กันตามอัธยาศัย/พักผ่อนกันตามสบาย
วันที่สี่ : วังเวียง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง ประตูชัย ตลาดเช้า ดิวตี้ฟรี หนองคาย
06.00 น
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) พร้อมเก็บสัมภาระออกจากโรงแรมเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
07.00 น
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทาง 156 กม.) นำท่านเที่ยวชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงลาวชม หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต นำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เหล้า ไวน์ เครื่องเงิน ผ้าไหม ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกอย่าง
12.00 น
บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านนมัสการ วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว และจากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน
15.00 น
นำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย- ลาว ระหว่างรอการตรวจเอกสารที่ ต.ม.
นำท่านช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตี้ฟรี หลังจากนั้น ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทาง
ข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อข้ามกลับฝั่งประเทศไทย เดินทางถึง จังหวัดหนองคาย โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
• ค่าบริการ กรุ้ปส่วนตัวจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
สอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่โทร. 086-345 3730, 087-579 3337, 083 - 761 7040
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ายานพาหนะน่าน – หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์,ค่าล่องเรือแม่น้ำโขงหลวงพระบาง
2. ค่าที่พัก 3 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน,พักโรงแรมวังเวียง 1 คืน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ี่ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
7. ค่าประภันภัยทุกที่นั่ง

• ค่าบริการไม่รวม 1. ค่ายานพาหนะนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
2 . ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พักและบนเรือ
3 . ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ 100 บาท (แล้วแต่ศรัทธาคะ)
4 . ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถลาว (แบบว่าเป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 3,000.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
เอกสารการเดินทาง

1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทา และ หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
2 . ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
2. รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
3. โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีคะ
การจองทัวร์ : น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
• เงื่อนไขการจอง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท
พร้อมส่งแฟกซ์สำเนาหน้า passport ล่วงหน้า หรือสแกนส่งทาง Email: lannatouring@hotmail.com
• การสำรองที่นั่ง 1. ส่ง Passport เล่มตัวจริงมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเพื่อความสะดวกในวันเดินทาง
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 507-0-99951-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 50%
1. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน แต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ

1. มีบริการเครื่องดื่ม เช่น ชา , กาแฟ ผลไม้ ฟรี ตลอดการเดินทางค่ะ
2. มีคาราโอเกะให้ร้องเพลง/ชมภาพยนตร์เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง
3. มีห้องน้ำบนเรือเพื่อความสะดวก
4. เก้าอี้และเบาะสามารถปรับเอนได้ค่ะ

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนหลวงพระบาง ก็ต้องบอกว่าเมืองนี้สวยค่ะ

เล็กน้อยก่อนเที่ยวหลวงพระบาง
1.โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เดี๋ยวนี้สบายคะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวหลวงพระบาง นอกจากพระราชวังหลวงและวัดแล้ว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับคะ
3.การเที่ยวหลวงพระบาง เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยคะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พักหลวงพระบาง : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องคะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยคะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยคะ ทุกที่รับหมด..
* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ*
*ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว...ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด คือเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
*