ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 088-293-4583  Line Id : jutarat.kung
เว็บไซต์ : www.lannatouring.com  Email: lannatouring@hotmail.com
115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

     ลานนาทัวร์ริ่ง เสนอโปรแกรมนำเที่ยว เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศย้อนยุคแบบล้านนา..อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ…เมืองแฝดพี่แฝดน้องของเมืองน่าน..หลวงพระบาง
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574
คลิกชม...รวมรูปเที่ยว น่าน-หลวงพระบาง : เส้นทางสายใหม่ น่าน - หลวงพระบาง
[NanLuangprabang01]  : ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางสายใหม่ น่าน เมืองเงิน หงสา จอมเพชร สามารถเดินทางได้ตลอดปี
( พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืนค่ะ )
วันแรก : น่าน ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ด่านนำเงิน เมืองหงสา จอมเพชร หลวงพระบาง
06.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่คอยต้นอรับและอำนวยความสะดวก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
07 .00 น หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
09.30 น.

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย - ลาว ด่านน้ำเงิน ประเทศลาวและนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เส้นทางรถวิ่งสะดวก

11.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร เมืองหงสา สปป.ลาว (มื้อที่ 2 )
12.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางเส้นทางสายใหม่ หงสา – จอมเพชร ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร จากนั้นนำท่าน ข้ามฝั่งจากจอมเพชรไปหลวงพระบาง โดยแพขนานยนต์
16.30 น. 
นำท่านเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าที่พัก พักโรงแรมสายสัมพันธ์หรือโรงแรมในระดับ เดียวกันพักผ่อน ตามอัธยาศัย
18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังจากรับประทานอาหารค่ำพาทุกท่านเที่ยวชมเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืน เที่ยวตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินหลวงพระบาง (Night Market) ตลาดสินค้าพื้นเมืองของหลวงพระบาง เมื่อได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าหลวงพระบาง  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง บ้านทอผ้าผานม น้ำตกตาดกวางสี
05.30 น.
นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.30 น.
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และนมัสการ พระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หลังจากนั้น นำท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี และนำท่านนมัสการ พระพุทธพูสี เป็นยอดเขาที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองหลวงพระบาง  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเดินผ่านบันได 328 ขั้นเพื่อ ได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน หลังจากนั้น นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านอาหาร
13.00 น.
หลังรับประทานอาหาร เดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นอิสระเที่ยวชมเมือง หรือเที่ยวบาร์รำวงวัฒนธรรมลาว (สนุกสนานกับการเต้นท์จังหวะบาทสะหล๊บ ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม : หลวงพระบาง จอมเพชร หงสา ด่านห้วยโก๋น น่าน
07.00 น
บริการอาหารเช้าที่ โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง เดินทางกลับเส้นทางเดิม จอมเพชร-หงสา
12.00 น
ถึง เมืองหงสา บริการอาหารกลางวันที่เมืองหงสา (มื้อที่ 8)
13.00 น
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเส้นทาง หงสา - ด่านน้ำเงิน
14.00 น.
นำท่านเดินทางถึงด่านน้ำเงิน สปป.ลาว จัดทำเอกสารผ่านแดน และกลับถึงด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
16.30 น.
เดินทางถึง จังหวัดน่านโดยสวัสดิภาพ
• กำหนดการเดินทาง

• สามารถเดินทางได้ทุกวัน ตลอดปีค่ะ (เปิดจองแล้วค่ะ)

อัตราค่าบริการ
• อัตราค่าบริการ - ผู้ใหญ่ จำนวน 8 -9 ท่าน ราคาท่านละ 6,900 บาท
- เด็กต่ำกว่า 10 ปี ท่านละ 5,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทร. 086-345 3730, 087-579 3337, 088-293-4583
สอบถามทางไลน์ ADD Line ID : jutarat.kung / so_ya
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ายานพาหนะไป- กลับ น่าน – หลวงพระบาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2  คืน: ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ี่ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

• ค่าบริการไม่รวม 1. ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ  100 บาท (แล้วแต่จิตศรัทธาค่ะ)
2 . ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยลาว - ขับรถไทยลาว  (แล้วแต่เป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,800.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
เอกสารการเดินทาง

นักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยค่ะ และหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทา และ หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
2. รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
3. โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีคะ
การจองทัวร์ ช่องทางการชำระเงิน: ลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เงื่อนไขการจอง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวนท่านละ 3,000 บาท
พร้อมส่งสำเนาหน้า passport ล่วงหน้า ส่งทาง email: lannatouring@hotmail.com หรือ ส่งทางไลน์ 083 - 761 7040
• การสำรองที่นั่ง 1. ส่ง Passport เล่มตัวจริงมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเพื่อความสะดวกในวันเดินทาง
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 507-0-99951-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 012 -1 - 98609 - 4 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 50%
2 . แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน แต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3 . แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

หลวงพระบาง จัดเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อุดมด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบรรจงของวัดวาอาราม กลุ่มบ้านเรือนเก่าแก่ทั้งเรือนแถวแบบลาวและแบบโคโลเนียล หลังจากที่องค์การยูเนสโกได้เข้ามาสำรวจเมืองหลวงพระบางในปี พ.ศ. 2536-2537 และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งเมืองในปีถัดมา ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ แม้ว่าหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะทำให้ทั้งหลวงพระบางเต็มไปด้วยนักธุรกิจ นักลงทุนจากทั่วโลก แต่ด้วยความเข้มงวดของรัฐบาล ความร่วมมือของสถานประกอบการต่างๆ และภาคประชาชน ทำให้วิถีชีวิตและโครงสร้างธุรกิจในหลวงพระบางค่อยๆเติบโตและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลวงพระบาง จึงยังคงมนต์เสน่ห์ของวิถีดั้งเดิมได้อย่างครบถ้วน แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตาม..

เล็กน้อยก่อนเที่ยวหลวงพระบาง
1.โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เดี๋ยวนี้สบายคะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวหลวงพระบาง นอกจากพระราชวังหลวงและวัดแล้ว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับคะ
3.การเที่ยวหลวงพระบาง เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยคะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พักหลวงพระบาง : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องคะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยคะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยคะ ทุกที่รับหมด..
* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ*
*ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว...ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด คือเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
*