เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 081- 5969450, 054 765-222  แฟ็กซ์ 054-710-195
 Email/Skype: lannatouring@hotmail.com
202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 23/1629
     ลานนาทัวร์ริ่ง เสนอโปรแกรมนำเที่ยว จ.น่าน ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลหมอก วัฒนธรรมไทลื้อชมธรรมชาติของ เสาดินนาน้อย
และ ผาชู้ ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมป่าดึกดำบรรพ์ที่ ดอยภูคา ชมวิถีชีวิตและการทำเกลือภูเขาที่ บ่อเกลือ
• ทริปนี้มี : 2 Unseen in Thailand, 2 พระธาตุประจำปีเกิด
(พักในอำเภอเมืองน่าน 1 คืน และพักในอำเภอปัว 1 คืน)
โปรแกรมการเดินทาง : ท่านละ 5,600 บาท
[CODE : Nan02]  : อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผาชู้ ดอยเสมอดาว งาช้างดำ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา วัดหนองแดง บ้านหนองบัว วัดหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ
วันแรก :กรุงเทพฯ - น่าน
18.30 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ (สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ค่ะ)

19.00 น.

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.น่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง : จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผาชู้ ดอยเสมอดาว งาช้างดำ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ
05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานศรีน่าน (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติของเสาดิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน

12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมแม่น้ำน่าน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) นำท่านชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (UNSEEN) และนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดช้างค้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเข้าที่พัก (พักอูปแก้ว รีสอร์ท ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา วัดหนองแดง บ้านหนองบัว วัดหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

13.00 น.
หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย...(พักโรงแรมเทวราช ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่านหรือระดับเดียวกัน)
19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ : แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ วัดพระพุทธชินราช กรุงเทพฯ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9)

13.00 น.

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสี่แควริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)

22.30 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ
• อัตราค่าบริการ - ท่านละ 5,600.-บาท
- เด็ก (3 - 12 ปี) ท่านละ 5,000.-บาท (มีเตียงคะ)
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการไม่รวม

1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
2 .ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่เป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
3 .ค่าดอกไม้ธูปเทียน การทำบุญในวัด (แล้วแต่ศรัทธาค่ะ)

• ที่พักที่น่าน : พักโรงแรมเทวราช และ พักอูปแก้วรีสอร์ท (คลิกดูรูปพักที่น่าน)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย,
หมายเหตุ :
• รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
จองทัวร์ : ทัวร์เจาะลึกจังหวัดน่าน
• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 3,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ (ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทางอีเมล์ email: lannatouring@hotmail.com)
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์  คำแปง หมายเลข 337-097-669-2  บัญชีออมทรัพย์  สาขา น่าน
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมก่อนเที่ยวน่าน

ฤดูการท่องเที่ยว....ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม สวยที่สุดคะ

เล็กน้อยก่อนเที่ยวเมืองน่าน : อลังการสุดล้านนาตะวันออก
1. น่านเป็นเมืองวัฒนธรรม สำหรับการท่องเที่ยวเมืองน่านนี้เน้นเที่ยวโบราณสถาน วัดวาอาราม และชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา ที่ไม่เร่งรีบแข่งขันกับเวลาสัมผัสบรรยากาศที่เรียบง่าย และจิตใจอันดีงามของคนเมืองน่าน
2. การท่องเที่ยวน่าน เป็นทัวร์ศิลปวัฒนธรรมและกึ่งชมธรรมชาติค่ะ
3. การท่องเทียวชมวัดวาอารามในจังหวัดน่าน แต่งกายแบบสุภาพค่ะ  นอกนั้นสามารถแต่งตัว ได้ตามสบายค่ะ
4. ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวคะ
5. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง
6. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีคะ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
7. ทริปนี้อิ่มบุญการเที่ยวชมวัด และแหล่งโบราณสถาน และสนุกสนานกับการย้อนรอย ประวัติศาสตร์น่าน จึงเป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมนะค่ะ
* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม สวยที่สุดคะ *