ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานน่าน เที่ยวเมืองน่านโดยเส้นทางปั่นจักรยาน
เส้นทางท่องเที่ยวจักรยานในน่าน

ปั่นเนิบเนิบน่าน

• ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก ทำให้เกิดกระแสโลกสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งกระแสนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน กำลังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน จึงทำให้เกิดกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังแหล่งท่องเที่ยวในหลายจังหวัด เกิดการผุดตัวของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักปั่นจักรยานในหลายแห่ง และเกิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานขึ้นในหลายพื้นที่ และจังหวัดเล็ก ๆ ที่น่ารัก มีเสน่ห์ และเต็มไปด้วยสีสันของวิถีชีวิตชุมชน

• น่าน เนิบ เนิบ กับชีวิตที่สงบเงียบ เรียบง่าย เวลาเดินไปอย่างช้าๆ ถึงแม้จะเป็นการมาอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วคราว แต่ทุกช่วงเวลา ทุกวินาทีมีความหาย
มีความสุข เพลิดเพลินทุกขณะ ภาษาคำเมืองอันหวานหูเข้าไปประทับในใจ เสียงกริ่งของจักรยานอันไพเราะที่หาฟังได้ตามท้องถนนของเมืองน่าน เพราะหากกล่าวถึงเมืองน่าน สิ่งแรกที่นักเดินทางมักจะพบเห็นภาพคือการปั่นจักรยานเนิบๆ ชมความงามทุกตรอกซอกซอยของเมืองน่านอย่างช้า ๆไม่เร่งร้อน

•
คำว่า “ปั่น” ที่นำมาใช้เป็นชื่อโครงการหมายถึงการขี่รถจักรยาน ที่ภาษาเหนือมักเรียกกันว่ารถถีบนั่นเอง ขณะที่คำว่า “เนิบเนิบ” เป็นภาษาเหนือที่หมายถึง ความไม่เร่งรีบ ไปอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป กิจกรรมปั่นเนิบเนิบจึงหมายถึง การปั่นจักรยานเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตสองข้างทางอย่างช้า ๆ
ไม่เร่งรีบ

ปั่น ชิล ชิลยลเมืองน่าน เป็นเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเที่ยวชมวัดและสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองน่าน

•
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน : ตั้งอยู่ถนนผากอง ตรงข้ามวัดภูมินทร์ เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน รวมถึงข้อมูลสถานที่อำนวยควาสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก พร้อมทั้งบริการรถรางนำเที่ยว และรถจักรยานให้เช่าปั่นชมรอบเมืองน่าน
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 โทร. 054 751 169

• วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร : เดิมเรียกว่า “วัดหลวง” เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา มีเจดียทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน และปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ “ค้ำ” องค์เจดีย์ไว้ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนันทบุรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปางประทานอภัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง

• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน : เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 ภายในจัดแสดงโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองน่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น งาช้างดำ

•
วัดมิ่งเมือง : ลักษณะเด่น คือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมืองซึ่งอยู่ในศาลาจัตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ

•
วัดพญาวัด : เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน ในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” หรือ “พระเจ้าสายฝน” ซึ่งชาวเมืองน่านเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้น ยังมีธรรมาสน์แกะสลัก ฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยพบ

• วัดพระธาตุเขาน้อย : องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ตั้งอยู่ยอดดอยเขาน้อย สร้างด้วยศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในปัจจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

•
วัดศรีพันต้น : ภายในวัดมีวิหารสีทองสวยงาม เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคที่เฝ้าบันไดหน้าวัดดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ภายในพระอุโบสถแสดงประวัติศาตร์เมืองน่าน ภายในวิหารมีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน พระกัจจายนะเถระเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่าน

• กำแพงเมืองน่าน : กำแพงเมืองน่านเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยเจ้างัวผาสุม เมื่อพ.ศ.1969 กำแพงก่ออิฐทั้งอิฐสี่เหลี่ยมและอิฐบัว แนวกำแพงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวทอดไปตามลำน้ำน่าน ความสูงจากระดับพื้นดินปกติซึ่งเป็นส่วนฐานของกำแพงถึงพื้นเชิงเทิน สูงประมาณ 3.80 เมตร กำแพงกว้างประมาณ 3.50 เมตร

• วัดสวนตาล : ตั้งอยู่บนถนนมหายศ ชื่อสวนตาลมาจากบริเวณนี้เป็นสวนตาลหลวงมาก่อน มีเจดีย์สัณฐานงดงามเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม องค์พระเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ
พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองสัมริดองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอำนาจ

• โฮงเจ้าฟองคำ : ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดพระเกิด เดิมเป็นคุ้มของเจ้าศรีตุมมา หลานเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน หนึ่งในเรือนเก่าแก่สวยงามของเมืองน่านที่ยังคงลักษณะตัวอาคารเดิมเปิดจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจได้เข้าชมฟรี เปิดให้ชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. กรุณาโทรนัดล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 710 537, 089 560 6988

• วัดพระเกิด : มีหอพระไตรปิฎกที่เป็นเรือนไม้ฉลุลายขนมปังขิงสวยงาม ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด เก็บรักษาหีบพระธรรมโบราณลงรักปิดทอง ตู้เก็บตั๋วเมืองหรือคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา พระพุทธรูปไม้ยืนทรงเครื่องที่สร้างยุคเดียวกับพระพุทธรูปไม้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถถวาย “ตุงก้าคิง” ซึ่งเป็นตุงชนิดหนึ่งแทนบุคคลเป็นเครื่องประกอบพิธีสืบชะตาหลวง ตามความเชื่อของชาวล้านนา โดยตุงก้าคิง จะมีรูปแบบคล้ายกับตัวคน มีหน้า มีตา และตัวตุงจะมีความสูงเท่ากับตังของเจ้าของตุงเอง บนตัวตุงจะมีสัญลักษณ์ปีนักษัตรของเจ้าของติดอยู่บนตุงด้วย แล้วก็จะนำตุงนี้ไปทำพิธีสืบชะตาหลวง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีให้โชคลาภ

• วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง : ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางเมืองน่านเดิม เป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ

•
วัดภูมินทร์ : เป็นวัดหลวง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม วาดโดยหนานบัวผัน ช่างวาดชาวไทลื้อ ภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ ภาพกระซิบรักปู่ม่าน ย่าม่าน ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยม จุดเด่นของวัดนนี้ คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย เมื่อมองด้านข้าง จะดูคล้ายวัดตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร

ปั่นสองล้อวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
ปั่นจักรยานผ่านวัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน
ปั่นจักรยานชมวัดสวนตาล จังหวัดน่าน
ปั่นจักรยานชมกำแพงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ปั่นสองล้อไหว้พระพุทธรูปนันทบุรีศากยมุนะ วัดช้างค้ำจังหวัดน่าน
ปั่นจักรยานไหว้พระเมืองน่าน
เส้นทางจักรยาน วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน
เส้นทางจักรยานวัดหัวข่วง อำเมืองน่าน
เส้นทางจักรยานสะพานพัฒนาภาคเหนือจังหวัดน่าน แม่น้ำน่าน
เส้นทางจักรยานในอำเภอเมืองน่าน
เส้นทางปั่นชิลชิลยลเมืองน่าน

ปั่นสองล้อผ่อเวียงสา

• ก่อนเข้าสู่เมืองน่าน แวะปั่นจักรยานที่เวียงสา อำเภอเล็กๆ ที่มีเส้นทางและเรื่องราวของจักรยานไว้รอต้อนรับนักปั่นด้วยเส้นทางเบาๆให้คุณซ้อมน่อง เส้นทางเป็นทางราบขี่สบายๆ

• เฮือนรถถีบ : เป็นสถานที่สะสมจักรยานโบราณ จากความรักและความผูกพันของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ที่เล็งเห็นคุณค่าของจักรยานโดยเก็บรวบรวมจักรยานโบราณคลาสสิคจำนวนมากมายหลายยี่ห้อมาไว้ จักรยานทุกคันสามารถใช้งานได้ เช่น จักรยานสมัยสงครามโลก จักรยานเก่าแบบชนิดจุดไฟที่หัวด้วยเทียน (ตะเกียง) รวมถึงจักรยานล้อโต 2 คัน ซึ่งในเมืองไทยมีเพียงที่นี่ที่เดียว เฮือนรถถีบเปิดทำการทุกวัน วันละสองช่วง คือ 09.00-11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. สามารถติดต่อเข้าชม ได้โดย โทร 054 781 359

•
วัดดอนไชย : วัดเก่าคู่เมืองเวียงสา สร้างด้วยศิลปะเชียงแสนมีสถาปัตยกรรมเหมือนกับวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
ปั่น ชิล ชิลยลเมืองน่าน เป็นเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเที่ยวชมวัดและสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองน่าน

•
ชุมชนบ้านป่ากล้วย : เป็นสถานที่ปั่นจักรยานเลียบลำน้ำน่าน มีทิวทัศน์สวยงาม ชมสะพานเก่า วิถีชีวิตเกษตรกรรม มีจุดแวะพักที่หอชมวิวเทศบาล ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน โดยจากจุดสูงสุดของหอชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาได้

• พระพุทธรูปไม้ใหญ่ที่สุดในโลก : เป็นพระพุทธรูปไม้ตะเคียนปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐาน สมเด็จสุญญาวิโมกข์ มีความสูง 8 เมตร 9 นิ้ว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียงสา

• วัดบุญยืน พระอารามหลวง : สร้างในพุทธศักราช 2343 ผู้สร้างคือสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโย เจ้าผู้ครองนครน่าน ลักษณะรูปทรงเทวดาประทับยืนอยู่บนช้างเช็ดเศียร งดงามวิจิตรตระการตา พระประธานภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเปิดโลกเด่นเป็นสง่ามีเสาพระวิหารขนาดสองคนโอบ ด้านหลังมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นวัดเก่าแก่และศูนย์รวมจิตใจคนเวียงสา

•
อาคารประวัติศาสตร์ : เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอสา(ในอดีต) เป็นอาคารไม้สองชั้นที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จออกเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองเหนือ ที่จังหวัดน่าน พระองค์ฯ ได้เสด็จที่อำเภอเวียงสาเป็นแห่งแรก มีการจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์การเสด็จในครั้งนั้นไว้ที่ชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 054 781 681

•
จ๊างน่าน มิลค์คลับ แอนด์ แกลลอรี่ สาขาเวียงสา : แกลลอรี่ของงานศิลปะที่มาจากการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยคนหนุ่มสาวรุ่นหลานของครอบครัวคนเลี้ยงช้างเมืองน่าน ถ่ายทอดเรื่องราวของช้าง และประเพณี วัฒนธรรมเมืองน่าน ผ่านงานศิลปะและเป็นร้านนมสดที่มีพื้นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ของคนรักงานศิลปะและที่สำคัญยังมีส่วนที่เป็นแกลลอรี่ที่เปิดกว้างให้ทุกๆ คน สามารถมีพื้นที่จัดแสดงศิลปะได้ฟรี เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. โทร. 089 898 4404 หรือ 054 781 521

ปั่นชมทุ่งนาชุมชนป่ากล้วยอำเภอเวียงสา
สองล้อผ่อเวียงสากับอาคารประวัติศาสตร์เวียงสา
จ๊างน่าน มิลค์คลับ แอนด์ แกลลอรี่
กิจกรรมปั่นสองล้อผ่อเวียงสา
พิพิธภัณฑ์เฮือนรถถีบ(เรือนรถจักรยาน) อำเภอเวียงสา
เส้นทางสองล้อชมธรรมชาติอำเภอเวียงสา
เส้นทางสองปั่นสองล้อผ่อเวียงสา
ติดต่อเช่าจักรยาน ได้ที่ :
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน โทร. 054 751 169 ร้าน น.น่าน คอฟฟรี่ โทร. 080 134 7105 และ 081 950 4801
ขอบคุณภาพจาก คุณมานะ ทองใบศรี เพจ เสน่ห์น่านวันนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย